Zasady konkursu

regulamin1396509370Konkurs „Obiekt Roku w systemach Aluprof” skierowany jest do pracowni architektonicznych i architektów, których projekty zostały zrealizowane przy wykorzystaniu systemów firmy Aluprof, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych brył takich budynków, a tym samym – promowanie współczesnej architektury oraz stworzenie forum do dyskusji na temat najnowszych projektów i realizacji architektonicznych.

RAMY CZASOWE KONKURSU

 

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia można przesyłać  w terminie nie późniejszym niż 16.06.2014.

Bez potwierdzenia zgłoszenie jest nieważne.

 

NAGRODY W KONKURSIE 

W konkursie przewidziano trzy nagrody – architekci zwycięskich obiektów otrzymają:

 

PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs będzie podzielony na trzy etapy:

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu obrad Jury i będzie miało miejsce podczas uroczystej gali we wrześniu 2014 r.

W ramach Plebiscytu dla internautów na najciekawszy Obiekt Roku w systemach Aluprof - edycja 2012/ 2013 zgłoszenie z największą liczbą głosów otrzyma tytuł Wyróżnienie Internautów.

 

PREZENTACJA OBIEKTÓW 

Zgłoszone do konkursu obiekty będą prezentowane na stronie Konkursu: www.konkurs.aluprof.eu. Zwycięskie oraz wyróżnione obiekty zostaną zaprezentowane w mediach branżowych oraz publicznych. Prezentacja będzie  zawierać informacje :  imię i nazwisko autora projektu lub nazwę biura architektonicznego, nazwę  wykonawcy/-ów, nazwę inwestora oraz nazwy  zastosowanych systemów  firmy Aluprof .

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Zgoda architekta

W przypadku, gdy zgłaszającym nie jest autor projektu, zgłoszenie należy uzupełnić o zgodę architekta/pracowni architektonicznej na udział projektu w Konkursie Obiekt Roku w systemach Aluprof - edycja 2011/ 2013.

Oświadczenie to powinno zawierać: datę wystawienia zgody, dokładną nazwę i adres zgłaszanego obiektu, dane teleadresowe architekta/pracowni architektonicznej, pieczęć firmową i imienną oraz podpis.

Zdjęcia

Zgłoszenia muszą zawierać dokumentację zdjęciową zgłaszanego obiektu, na której musi być widoczny ogólny widok obiektu względem okolicy.

Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać zdjęcia o minimalnej wielkości 2400 x 1600 px. Zdjęcia mogą zostać przekazane na nośniku CD/DVD lub przesłane pocztą elektroniczną.

Oświadczenie

Niniejszym zgłaszam wymieniony budynek do Konkursu publicznego "Obiekt Roku w systemach Aluprof"

Oświadczam, iż budynek spełnia wszystkie warunki Konkursu, z którymi się zapoznałem/-am i akceptuję te warunki bez zastrzeżeń.

Zgoda na publikację

Działając w imieniu i na rzecz podmiotu dokonującego zgłoszenia do Konkursu "Obiekt Roku w systemach Aluprof ", niniejszym oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich twórców/współtwórców oraz zgadzam się na zgłoszenie obiektu/-ów do "Konkursu  Obiekt Roku w systemach Aluprof "  oraz na opublikowanie w mediach publicznych zgłoszonego/-ych obiektu/-ów jak również do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów marketingowych firmy ALUPROF S.A.

 

KONKURS DLA INTERNAUTÓW - PLEBISCYT NA NAJCIEKAWSZY OBIEKT ROKU 2011 -2013

W terminie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 15.09.2014 r. internauci będą mieli możliwość głosowania on-line na stronie internetowej www.konkurs.aluprof.eu, celem najciekawszego obiektu, spośród obiektów wyłonionych w I etapie konkursu .

Każdy odwiedzający stronę może zagłosować tylko raz. Każdy głosujący, którego wytypowany obiekt zajmie I miejsce jako najciekawszy, otrzyma nagrodę rzeczową od Aluprof.

Architekt, którego obiekt uzyska największą liczbę głosów internautów, otrzyma "Wyróżnienie Internautów".

 

SEKRETARIAT KONKURSU

ALUPROF S.A.

ul. Warszawska 153

43-300 Bielsko - Biala

e-mail : konkurs@aluprof.eu

www.konkurs.aluprof.eu

REGULAMIN KONKURSU

Pełny regulamin konkursu dostępny jest tutaj.